Hiến kế cho nền Kinh Tế Việt Nam

Câu hỏi của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp:

1/ Làm thế nào để kinh tế Việt Nam tăng trưởng và tạo được sức bật cho doanh nghiệp ngay trong đại dịch?

2/ Làm thế nào để hợp lực công - tư hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng?

Đã có 93 ý kiến được gửi

Hiến kế cho nền Kinh tế Việt Nam

Lưu ý: Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc