ViEF - Vietnam Economic Forum là Diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công - tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân cùng các bên liên quan.

ViEF 2018 bao gồm 06 Diễn đàn chuyên ngành/Hội thảo chuyên đề để tiến tới Diễn đàn toàn thể cuối năm giữa Chính phủ cùng khu vực tư nhân gồm:
 • 1Diễn đàn chuyên đề Nông nghiệp: ngày 05/6/2018,
 • 2Diễn đàn Cấp cao về CNTT - ICT Summit: ngày 18/7/2018,
 • 3Diễn đàn Thị trường Vốn - Tài chính: ngày 21/8/2018,
 • 4Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam ngày 26, 2710/2018;
 • 5Hội thảo chuyên đề về tạo thuận lợi thương mại,
 • 6Hội thảo phát triển nguồn nhân lực 4.0; sản xuất và cung ứng công nghiệp...
 • 6Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ViEF 2018: tháng 12/2018
Các hoạt động thuộc khuôn khổ ViEF:
 • 1Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2Đối thoại công tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân.
 • 3Bàn tròn thảo luận cấp Quốc gia, Quốc tế về xu hướng kinh tế mới và chiến lược kinh tế với Việt Nam và khu vực.
Cách thức hoạt động của ViEF:
 • 1Tập hợp phản ánh, kiến nghị Doanh nghiệp
 • 2Tổng hợp vấn đề khó khăn, vướng mắc, rào cản
 • 3Lựa chọn vấn đề ưu tiên
 • 4Đối thoại chính sách công tư
 • 5Lập báo cáo phân tích chuyên sâu
 • 6Triển khai chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ
 • 7Hỗ trợ kỹ thuật thực thi
 • 8Đánh giá và minh bạch kết quả thực thi
Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 – Vietnam Travel & Tourism Summit 2018 Trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ViEF 2018 - Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 sẽ bàn luận các vấn đề xoay quanh nội dung: Phân tích thực trạng, đánh giá cơ hội và thách thức của Du lịch Việt Nam hiện nay; Xây dựng định hướng, chiến lược, mục tiêu phát triển giai đoạn 2018 – 2030; Cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm bắt toàn diện hơn cơ hội chiến lược cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam.
 • 1500+

  Khách tham dự

 • 30+

  Diễn giả

 • 500+

  CEO, CIO

 • 300+

  Chuyên gia Du lịch

 • 100+

  Báo đài, truyền hình

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018 – Vietnam Travel & Tourism Summit 2018

 • 1500+

  Khách tham dự

 • 30+

  Diễn giả

 • 500+

  CEO, CIO

 • 300+

  Chuyên gia Du lịch

 • 100+

  Báo đài, truyền hình