Đăng ký tham dự

Lựa chọn sự kiện

01 8h00 - 12h00, thứ 2 ngày 9/12

Hội nghị chuyên đề

Số lượng: 600 vé Chỉ được chọn 1 trong 4 chuyên đề

02 13h30 - 18h00, thứ 2 ngày 9/12

Diễn đàn phiên toàn thể

Số lượng: 600 vé

 
Bạn chưa chọn loại vé