Giới thiệu

ViEF - Vietnam Economic Forum - là Diễn đàn kinh tế có quy mô quốc gia, quốc tế để thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam đặt trong bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động đối thoại chính sách công - tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân cùng các bên liên quan.

Các hoạt động thuộc khuôn khổ ViEF:
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Đối thoại công tư giữa Chính phủ và khu vực tư nhân;
- Bàn tròn thảo luận cấp Quốc gia, Quốc tế về xu hướng kinh tế mới và chiến lược kinh tế với Việt Nam và khu vực.

Cách thức hoạt động của ViEF:
1. Tập hợp phản ánh, kiến nghị Doanh nghiệp
2. Tổng hợp vấn đề khó khăn, vướng mắc, rào cản
3. Lựa chọn vấn đề ưu tiên
4. Đối thoại chính sách công tư
5. Lập báo cáo phân tích chuyên sâu
6. Triển khai chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ
7. Hỗ trợ kỹ thuật thực thi
8. Đánh giá và minh bạch kết quả thực thi

Xem thêm

Chương trình

08:00 - 08:30

Đón tiếp đại biểu

08:30 - 08:35

Phát biểu khai mạc

08:35 - 08:40

Phát biểu chào mừng

08:40 - 08:45

Video: Thực trạng Nông nghiệp Việt Nam

08:45 - 10:15

Phiên 1: Mở rộng thị trường cho nông sản Việt

Tham luận

 • Thị trường cho nông sản Việt Nam, tổng quan và hiện trạng
 • Các giải pháp mở rộng thị trường

Panel: Các giải pháp mở rộng thị trường cho nông sản

 • Phân loại và xác định thị trường ưu tiên
 • Ứng dụng công nghệ cao để gia tăng chất lượng nông sản
 • Liên kết chuỗi để chinh phục thị trường
 • Khung pháp lý để tạo thuận lợi thương mại ngành nông nghiệp
10:15 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 12:00

Phiên 2: Ứng dụng công nghệ và những yêu cầu từ thị trường

Tham luận

 • Ứng dụng công nghệ chế biến, sau thu hoạch
 • Blockchain và cơ hội đưa nông sản Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
 • Truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng nông sản bằng ứng dụng công nghệ cao (big data và truy xuất nguồn gốc)

Panel: Ứng dụng công nghệ và những yêu cầu từ thị trường

 • Các thách thức trong ứng dụng công nghệ chế biến, sau thu hoạch và quản lý chuỗi giá trị nông sản
 • Mô hình ứng dụng công nghệ cao từ kinh nghiệm quốc tế
 • Giải pháp thí điểm công nghệ cao cho chuỗi tôm, rau củ quả xuất khẩu
 • Khung pháp lý cho ứng dụng các công nghệ 4.0 vào nông sản
12:00 - 12:10

Phát biểu bế mạc